[x]ปิดหน้าต่าง
ศูนย์ปฏิบัติธรรมชำระจิต บารมีธรรม
   
 
 

ความรู้สึกลึก ๆ จากใจ


เป็นความรู้สึกลึก ๆ จากใจ จากผู้ที่เคยมาร่วมปฏิบัติ

ณภัควรานนท์
“ทำให้สตินิ่งมากขึ้น เข้าใจมากขึ้น นาไปประกอบร่วมกับการทิพย์ได้ สถานที่ดีมาก สะอาด พร้อมสรรพ”


วิมลศิริ พรทวีวัฒน์

“เนื้อหาสาระ ทาให้รู้สึกได้เข้าใกล้พุทธศาสนามากขึ้น ขอกราบขอบพระคุณ วิทยากร ให้ความรู้ได้อย่างไม่เหน็ดเหนื่อย พร้อมผู้สนับสนุนโครงการนี้ สถานที่ได้บรรยากาศดีแวดล้อมด้วยธรรมชาติ มีแต่ความสะดวกสบาย ขอบุญกุศลจงมีแด่ทุกผู้ทุกนามที่เกี่ยวข้อง ทุกท่านเทอญ”


พล.อต.หญิงพวงทอง เสมาเงิน

“สถานที่สัปปายะมาก ขอให้คงความเป็นธรรมชาติเช่นนี้ตลอดไป ได้ทราบว่าการปฏิบัติวิปัสสนาที่ถูกทาง-ถูกต้องอย่างแท้จริง หลวงพ่อจาเนียรเป็นวิทยากรที่ยอดเยี่ยมมาก ควรนิมนต์ท่านมาสอนการปฏิบัติธรรมที่นี่ตลอดเพราะการสอนของท่านถูกทาง ห้องน้า-ห้องอาบน้าควรจัดอุปกรณ์ทาความสะอาด เพื่อให้พวกเราได้ทาความสะอาดกันเอง ข้อเสนอแนะควรให้ตักอาหารครั้งเดียวและ ให้ผู้ปฏิบัติได้ช่วยล้างจานด้วยจะได้ลดภาระงานด้านนี้ลง”สาริณี สมบูรณ์

“ทาให้จิตใจสงบขึ้น มีสมาธิมากขึ้น เลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากขึ้น”

น.อ.ศักดาเสมาเงิน

“ได้รับรู้ถึงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ที่ถูกต้องคือการดูรูป-นาม หลวงพ่อจาเนียรสอนดีมาก ทั้งการให้ธรรมะและการฝึกปฏิบัติ สถานที่สัปปายะ อากาศดีมาก บ้านพัก ห้องน้าเพียงพอดี ถึงจะนอนเต็นท์ก็แสนสบาย อาหารสะอาด รสชาติดี คุณพิรุณ-คุณศรีรัตนาและพี่แป๋ว น้องๆ พี่ๆมาช่วยงานให้การต้อนรับดีมาก ควรจัดให้มีการปฏิบัติธรรมเช่นนี้อีก”

วรรณวิมล ตรีสุขี

“ทาให้รู้จักการมีสติ การรู้จักตัวตนของตนเอง สิ่งใดๆ ทั้งหลายเป็นแค่สิ่งสมมุติไม่มีใครเป็นเจ้าของได้ หากปล่อยวางได้มีสติทุกขณะจิต เราจะเจอหนทางดับทุกข์ ต้องหมั่นเพียร พยายาม บาเพ็ญบารมีและทาบุญทากุศลให้มากขึ้น พระอาจารย์เก่งมากมีความรู้เยอะ รู้สึกว่าชีวิตของเราช่างโชคดีเหลือเกินที่ได้ฟังธรรมจากพระอาจารย์”

นงลักษณ์ แซ่โค้ว

“ได้สติและข้อธรรมะและความรู้สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน พระอาจารย์สอน ดีมากให้ความรู้ และให้ข้อคิดอย่างที่ไม่รู้ ก็ได้รู้และให้ข้อธรรม ให้รู้สติ ดูกาย ดูจิต และให้สนุกกับธรรม หลวงพ่อเหมือน ตู้พระไตรปิฎกเคลื่อนที่ถามธรรมะตอบได้อย่างประทับใจ สถานที่สัปปายะดีมาก อากาศไม่ค่อยร้อนค่ะ ”

เสน่ห์ สมตัว

“ได้ธรรมะได้ข้อคิด ได้เหตุและผล”

 จารุภาเรืองสุขศรี

”สามารถเข้าใจ และรู้รายละเอียดใน พระอภิธรรม ซึ่งเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้า ทาให้มีสติมากขึ้นและจะนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน และจะต่อยอดด้วยการชักชวนให้ผู้อื่นได้ปฎิบัติธรรม อาคารสถานที่เหมาะสมในการปฏิบัติธรรม มีอากาศดีบริสุทธิ์เป็นธรรมชาติ มีอุปกรณ์เครื่องใช้ในการนอนพอเพียง อาหารมีหลากหลายมากไม่สามารถรับประทานได้ทุกอย่าง มีรสชาติที่อร่อยและมีผักปลอดสารพิษ ได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดีจากผู้บริการ”

ชยามน ชมกลิ่น

“-การกระทาบาปโดยไม่รู้ตัวบาปกว่าคนที่กระทาโดยรู้

-ทุกสิ่งในโลกนี้ คือ สิ่งสมมุติ

-จงรักษากาย ใจ วาจา ให้ดี

-ทากุศลที่พึงกระทา, การปฏิบัติธรรมก็เกิดบุญ

พระอาจารย์ดร.พระมหาบวรวิทย์ เผยแพร่สถานที่จากภาพทางพุทธศาสนาได้ดี พระอาจารย์จาเนียรพูดบรรยายหลักธรรมได้แจ่มแจ้งดีและสนุก อาคารสถานที่เหมาะสมดี ห้องน้าควรมีมากกว่านี้ และควรปลูกต้นไม้ใหญ่ ได้รับ DVD, VCD เกี่ยวกับธรรมะ ซึ่งเป็นประโยชน์ได้ยาวนานต่อไป”

ทัศนีย์ ค้าขาย

“ได้รับความรู้เรื่องพระอภิธรรมที่ ไม่เคยได้รับฟังที่ไหนมาก่อน พระอาจารย์จาเนียรเทศน์ได้ไพเราะ ประทับใจมากตอบข้อซักถามได้ชัดเจนพร้อมแทรกมุขตลกเพลิดเพลิน”

นารี ยะติวัฒน์

“ได้จากการฟังข้อมูลเป็นส่วนมาก เนื่องจากระยะเวลาจากัด พระอาจารย์ความรู้ดีเยี่ยม ท่านสละเวลาให้ข้อมูล ข้อคิด โดยไม่เหน็ดเหนื่อย พยายามให้แนวทางง่าย ๆ ในการปฏิบัติ”

 ชัชศรัญจินดารัตนวรกุล

“สิ่งแรกที่ได้คือ ความสงบ และเวทนา ที่เกิดจากการ นั่งในอิริยาบถเดิมนาน ๆ เกิดความคล้อยตาม และเห็นจริงถึงการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป เกิดความศรัทธาในพระพุทธศาสนาเพิ่มมากขึ้น เมื่อได้ฟังเทศน์เกี่ยวกับพระอภิธรรม”

วิชรัตน์ นิวัฒน์วรรณกุล

“ได้สติและรู้การปฏิบัติเข้าใจและง่ายขึ้น พระอาจารย์จาเนียรมีความสามารถในการถ่ายทอดให้รู้ถึงการเกิด-ดับ และเรื่องกรรม สามารถเล่าเรื่องพระพุทธเจ้าให้เข้าใจได้ง่าย พระมหาวรวิทย์บรรยายเรื่อง 4 สังเวช ทาให้ได้ความรู้เพิ่มขึ้น สถานที่สงบ และเป็นธรรมชาติ มาแล้วอยากมาอีกและอยากชวนเพื่อน ๆ มาปฏิบัติที่นี่ด้วยค่ะ”

วิศิษฎ์ ธนากูรเมธา

“ตั้งใจปฏิบัติไปจนกว่าจะรู้แจ้ง ทฤษฎีปริยัติ อยู่ในแนวคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้า แต่ต้องปฏิบัติให้มากกว่านี้ สิ่งแวดล้อมทุกอย่างพร้อมสาหรับ ผู้ปฏิบัติแล้วสุดท้ายแล้วแต่ผู้ปฏิบัติว่าตั้งใจมากน้อยเพียงใด”

รัตนา ปี่ทอง

มาครั้งนี้ข้อคิดธรรมที่ได้คิตว่ามาจากการฟังเทศน์ของพระอาจารย์ทั้ง๒รูปโดยเฉพาะพระอาจารย์จาเนียรอาคารสถานที่เหมาะกับการปฏิบัติธรรมเงียบสงบร่มเย็นสมกับธรรมชาติ